Dnia 28 października 2022r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  XLVI sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

Sesję otworzył i  prowadził Dariusz Ptak Wiceprzewodniczący Rady, w której uczestniczyło 9 radnych. Ponadto w sesji udział brali :  p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy, 14 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy  jednostek organizacyjnych Gminy , p. Grzegorz Kordiak  radny Powiatu Górowskiego.  

Na wniosek Burmistrza wprowadzono do porządku obrad dodatkowy punkt ”Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej”.

Następnie Rada przyjęła  protokół XLV sesji  Rady odbytej 27 września 2022r.

W kolejnym punkcie porządku Wiceprzewodniczący odczytał  interpelację radnej Ewy Dąbek w sprawie wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wykoszenie poboczy przy ul Kolejowej przy drodze DK 36. Urząd przesłał interpelację do GDDKiA  prosząc o wykoszenie poboczy na całym odcinku DK36 przebiegającym przez teren gminy. Radny Skibniewski Tomasz złożył interpelację dotyczącą usunięcia konarów , gałęzi i drzew zagrażającej napowietrznej linii energetycznej w Wąsoszu  przebiegającej od transformatora znajdującego się za kościołem na pl. Kościelnym w kierunku rzeki Orli.

W dalszej części sesji  Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami  tj. od 27 września  do 28 października 2022r.

W kolejnych punktach porządku obrad  Rada podjęła następujące  uchwały:

 1. Nr XLVI/333/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2023.
 2. Uchwała Nr XLVI/334/22 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 3. Uchwała Nr XLVI/335/22 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego.
 4. Uchwała Nr XLVI/336/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030.
 5. Uchwała Nr XLVI/337/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Chocieborowice.
 6. Uchwała Nr XLVI/338/22 w sprawie wyboru sposobu prowadzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Wąsosz.
 7. Uchwała Nr XLVI/339/22 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
 8. Uchwała Nr XLVI/340/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu.
 9. Uchwała Nr XLVI/341/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032.
 10. Uchwała Nr XLVI/342/22 w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok.
 11. Uchwała Nr XLVI/343/22 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

                                                                                     

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz

 

K.Sz.