Dnia 29 lipca 2022r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

Sesję otworzył i prowadził p. Tomasz Skibniewski wiceprzewodniczący Rady, w której uczestniczyło 11 radnych. Ponadto w sesji udział brali : p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński - sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz - skarbnik Gminy, Kierownicy Referatów UM , 13 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy. Do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały dotyczący budżetu obywatelskiego na 2023r.

Następnie Rada przyjęła protokół XLIII sesji Rady odbytej 30 czerwca 2022r.
W kolejnym punkcie porządku Wiceprzewodniczący odczytał złożoną interpelację dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a mianowicie przeprowadzenia kontroli konserwacji oraz naprawy hydrantów i urządzeń p/poż na całym obszarze gminy.

W dalszej części sesji Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami tj. od 30 czerwca do 29 lipca 2022r.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz dla działki we Wrzącej Śląskiej i Górce Wąsoskiej,
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Wąsosz dz.753
- w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w gminie Wąsosz na rok szkolny 2022/2023.
- w sprawie zmiany uchwały nr XIX/132/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2022-2032.
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
- w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2023 rok.

 

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz

 

K.Sz.