Sesja RM

29 lipca (piątek) 2022 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim odbędzie się XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działek Wrząca Śląska , Gola Wąsoska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie m. Wąsosz (dz.753)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/16 RM Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci na rok szkolny 2022/2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
12. Informacje Przewodniczącego Rady.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

 

Dnia 25 lipca 2022r. o godz.13.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych w celu omówienia i zaopiniowana projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady.

Jednocześnie informuję, że ze względu na obszerną zawartość załączników do projektu uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działek Wrząca Śląska , Gola Wąsoska będą one wyłożone do wglądu zainteresowanych na posiedzeniu Komisji Stałych. Ponadto przypominam ,że wszystkie projekty uchwał na 7 dni przed każdą sesję Rady opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąsosz.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki