Sesja RM

30 czerwca 2022 r. o godz. 10.00. odbędzie się XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.

 

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji RM Wąsosza.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsosz  (działka 753 w Wąsoszu).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na utworzenie SIM KZN Zielona Dolina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsosz dla rodzinnych ogrodów działkowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2022-2032
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji. 

 

Dnia 23 czerwca  2022r. o godz.9.00  w Urzędzie Miejskim Wąsosza  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości w Warszawie w formie on-line celem omówienia  Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej dotyczącej utworzenia  i przystąpienia Gminy Wąsosz do spółki.

Jednocześnie informuję, że dnia 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14 .00 w Urzędzie  Miejskim Wąsosza odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji stałych celem omówienia i  zaopiniowania projektów uchwał.

                                                     

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki