Dnia 31 maja 2022r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  XLII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję otworzył i  prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady, w której uczestniczyło 13 radnych. Ponadto w sesji udział brali :  p. Paweł Niedźwiedź - burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz – skarbnik Gminy, Kierownicy Referatów UM , 16 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy  jednostek organizacyjnych Gminy.

Rada przyjęła protokół XLI sesji  Rady odbytej 21 kwietnia 2022r.

W kolejnym punkcie porządku Wiceprzewodniczący odczytał  odpowiedzi Burmistrza na  interpelację radnej Renaty Czaja w sprawie zamontowania lamp na istniejących słupach pomiędzy ul. Rawicką Nr 15 i 17 od strony wejść do budynków , zamontowania lampy przy ul. Rawickiej 21 od strony ogródków działkowych  oraz lampy przy garażach w okolicy sklepu przy ul. Nowej. Zamontowanie lamp przy ul. Rawickiej zostało skierowane do wyceny instalacji a dalsze czynności uzależnione są od wysokości ofert. Usytuowanie lampy oświetlenia przy sklepie na ul. Nowej zostało zlecone do realizacji.

Kolejna odpowiedź Burmistrza Wąsosza dotyczyła interpelacji radnego Biernackiego Władysława w sprawie zrobienia chodnika wzdłuż zjazdu przy blokach nr 10 i 11 przy ul. Polnej .Urząd zlecił opracowanie mapy celem opracowania koncepcji oraz projektu, ale ze względu na to że zadanie to nie było uwzględnione w budżecie gminy na 2022r. interpelacja nie może być zrealizowana w tym roku dlatego będzie rozpatrywana przy konstruowaniu projektu budżetu Gminy na 2023r.

Nowe interpelacje radnego Eryka Aleksandrowicza dotyczyły częściowego zakrycia rowu  przebiegającego przez posesje nr 40, 62 w Pobielu oraz przywrócenia stanu pierwotnego zbiornika p/poż. stawu w Pobielu.

W dalszej części sesji  Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami  tj. od 21 kwietnia do 31 maja 2022r.

Następnie Burmistrz przedstawił Raport o stanie gminy Wąsosz za 2021r. Wynikiem debaty było podjęcie uchwały Rady w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

Następnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Wąsosz za 2021r. Po  pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o tym sprawozdaniu oraz  pozytywnej analizie Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska Wąsosza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Pawłowi Niedźwiedziowi Burmistrzowi Wąsosza za 2021r. Przewodniczący Rady i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Dyrektorzy Szkół oraz Dyrektor ZPK wręczyli Burmistrzowi bukiety kwiatów dziękując i  gratulując realizacji zadań w 2021r.

W kolejnych punktach porządku obrad  Rada podjęła następujące  uchwały:

- w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Cieszkowice i Baranowice,
- w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Spółka z o.o.,
-  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/169/09 z dnia 19 lutego 2009 r. dotyczącej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pobiel,
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.

K.SZ.

 

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz