Sesja RM

Obrady XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA odbędą się 31 maja (wtorek) 2022 r. o godz. 10.00. w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Wąsosz za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Burmistrza Wąsosza wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2021r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wąsosza za 2021r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w m. Cieszkowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w m. Baranowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wąsosz realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji- Wąsosz- spółka z o.o.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/169/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pobiel.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
15. Informacje Przewodniczącego Rady.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki