Sesja RM

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA odbędzie się 21 kwietnia (czwartek) 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestrów zabytków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
9. Informacje Przewodniczącego Rady.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

 

Jednocześnie informuję, że dnia 19 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 12 .00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki