XXI Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 16 września 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Wąsosza.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.

4. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Przedstawienie wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I półr. 2016r.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Wąsosz dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XIV/95/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej IV etap”.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2016-2030.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r.

11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie sesji.