Dnia 07 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XL sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. W sesji uczestniczyło : 14 radnych, p. Paweł Niedźwiedź - burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy, p. Paweł Walkowiak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM , 16 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

Rada przyjęła protokół XXXIX sesji odbytej 28 stycznia 2021r. W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący odczytał odpowiedzi na interpelację radnej Dąbek Ewy w sprawie budowy chodnika przy ul. Kolejowej 31-33 oraz odpowiedź na interpelację radnego Wiesława Stolickiego w sprawie założenia lampy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Kolonii , odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na interpelację radnej Renaty Czaja w sprawie zamontowania oświetlenia ulicznego na odcinku drogi ul. Rawickiej od posesji nr 21 do początku ścieżki rowerowej w kierunku Podmieścia .

Następnie Dariusz Ptak -Wiceprzewodniczący Rady odczytał złożone interpelacje :
-radnego Tomasza Skibniewskego w sprawie uporządkowania ulicy Zamkowej na odcinku od byłego Przedsiębiorstwa PGR do skrzyżowania z ul. Parafialną oraz uporządkowania ulicy Narutowicza dz. nr 427/12.
- radnej Jolanty Maślejak w sprawie naprawienia nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kamień G.- Wrząca Wielka i Kamień G.- Wrząca Śl.,
- radnej Agnieszki Smektały w sprawie remontu nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Rudna Wielka – Wąsosz i naprawę pobocza przy posesji nr 9 w pasie drogi gminnej w Rudnej Małej.

W dalszej części sesji zebrani wysłuchali informacji Burmistrza z jego działalności w okresie między sesjami .

W kolejnych punktach porządku obrad Rada podjęła następujące uchwały:
- zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/281/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
- zmieniająca uchwałę Nr XIX/132/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz.
- w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na 2022rok.
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032,
- w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2022r.,
- w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cieszkowice ,
- zmiany Uchwały NR XXXVIII/271/21 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

K.SZ.