Sesja RM

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA odbędzie się 7 marca (poniedziałek) 2022 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim Wąsosza przy pl. Wolności 17.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/281/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/132/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na 2022r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Odnowy Miejscowości Cieszkowice.
12. Informacje Przewodniczącego Rady.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

Jednocześnie informuję, że dnia 3 marca 2022 r. o godz. 12 .00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki