Dnia 28 stycznia 2022r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej Wąsosza.


Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady.

W sesji uczestniczyło: 13 radnych, p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy, p. Irena Wachowiak- radca prawny UM, p. Paweł Walkowiak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM , 6 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.
Rada przyjęła protokół XXXVIII sesji odbytej 21 grudnia 2021r.
W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący odczytał interpelację radnej Dąbek Ewy w sprawie budowy chodnika przy ul. Kolejowej 31-33 oraz interpelację radnego Wiesława Stolickiego w sprawie założenia lampy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Kolonii .Następnie przewodniczący odczytał odpowiedź Burmistrza na interpelację radnej Renaty Czaja w sprawie zamontowania oświetlenia ulicznego na odcinku drogi ul. Rawickiej od posesji nr 21 do początku ścieżki rowerowej w kierunku Podmieścia oraz odpowiedź Burmistrza na interpelację radnego Stolickiego Wiesława w sprawie dokończenia budowy chodnika w Lubielu od posesji nr 50 do 52 i założenia lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energii elektrycznej na tym odcinku.
W dalszej części sesji zebrani wysłuchali informacji Burmistrza z jego działalności w okresie między sesjami .

W kolejnych punktach porządku obrad Rada podjęła następujące uchwały:
- zmieniająca Uchwałę nr XLI/287/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz,
- w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 07 stycznia 2022 roku na działalność Burmistrza w sprawie wykluczenia Wrzącej Wielkiej z budowy sieci światłowodowej.
- w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz na lata 2022-2026,
- w sprawie zmiany Uchwały nr XV/108/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudna Wielka.
- w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
- w sprawie kierunków działania Burmistrza Wąsosza,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu oraz ćwiczeniu,
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032,
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
- w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych rady Miejskiej Wąsosza na 2022r.

W punkcie wolnych głosów i wniosków głos zabrał radny Chorostkowski J. który zwrócił się do Burmistrza o podjęcie kroków w celu uruchomienia na terenie Gminy punktu wymazów na test covid-19. Sekretarz Gminy wyjaśnił, że od m-ca października 2021r. Urząd podejmuje działania by taki punkt otworzyć lecz niestety ze względu na brak personelu takiego punktu w Wąsoszu nie będzie, ale będą podejmowane rozmowy z różnymi podmiotami o utworzenie takiego punktu. Następnie p. A. Mazur- sołtys wsi Chocieborowice podziękował radzie za to, że rada rozumie ważną rolę strażaków w Gminie Wąsosz.

Na zakończenie sesji p.Kolber Stanisław – sołtys wsi Świniary podziękował strażakom i władzom Gminy oraz wszystkim tym którzy pomogli zabezpieczyć jego budynek po ostatniej wichurze gdzie został zerwany dach na budynku mieszkalnym.

K.SZ.