Sesja RM

28 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się  XXXIX SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę nr XLI/287/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz.
7. Podjęcie uchwały rozpatrzenia skargi z dnia 07 stycznia 2022 roku na działalność Burmistrza w sprawie wykluczenia Wrzącej Wielkiej z budowy sieci światłowodowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz na lata 2022-2026.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/108/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudna Wielka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza Wąsosza.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej , szkoleniu oraz ćwiczeniu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
17. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych za 2021r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza na 2022r.
19. Informacje Przewodniczącego Rady.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki