Sesja RM

26 listopada 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się  XXXVII SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji RM Wąsosza.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Wąsosz.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Wąsoszu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2021r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wąsosza.
13.    Informacje Przewodniczącego Rady.
14.    Wolne głosy i wnioski.
15.    Zamknięcie sesji.  


 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki