10 sierpnia 2021r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady.
W sesji uczestniczyli : 14 radnych, p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy , p. Bożena Bienias – kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Funduszy Zewnętrznych UM , p. Paweł Walkowiak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM .
Następnie Rada na wniosek Burmistrza zmieniła porządek obrad sesji wprowadzając dodatkowy punkt „ Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, a mianowicie drogi przy pl. Wolności w Wąsoszu celem zakwalifikowania drogi do przystosowania strefy płatnego parkowania.
Rada przyjęła protokół z XXXII sesji odbytej w dniu 25 czerwca 2021r.
W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi Burmistrza na złożone wcześniej interpelacje :
-radnego Jacka Chorostkowskiego dotyczącej podjęcia skutecznych działań zmuszających zarządcę drogi powiatowej Zbaków Górny -Zbaków Dolny o doprowadzenie pobocza do stanu poprawności technicznej. Urząd przekazał tą interpelacje do realizacji dla Zarządu Powiatu Górowskiego.
-radnego Tomasza Skibniewskiego dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa kierowców na ul. Przemysłowej w Wąsoszu poprzez usuniecie elementów zbrojenia wystającego i uzupełnienia uskoku po byłym przejeździe kolejowym. Urząd przekazał tą interpelację do realizacji dla Starostwa Powiatowego w Górze oraz do PKP S.A. we Wrocławiu.
Radny Jacek Chorostkowski złożył interpelację - skargę na Zarząd Powiatu Górowskiego w sprawie braku działań mających na celu doprowadzenie pobocza drogi Nr 1107 D do stanu pozwalającego uczestnikom ruchu korzystać w sposób nie zagrażający ich życiu i mieniu.(wysoka trawa i krzaki).
W dalszej części sesji zebrani wysłuchali informacji Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym.
Na XXXIII sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały.:
- w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wąsosz,
-w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
gminy Wąsosz na 2022 rok,
-w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Kamień Górowski,
-w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów zwrotu rodzicom kosztów
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w gminie Wąsosz na rok szkolny
2021/2022,
- w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Wąsosz i miastem Santa
Susanna (Królestwo Hiszpanii),
-w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032,
-w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2021r.,
-w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wąsoszu - ul. Lawendowa,
-w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych- Wąsosz przy pl. Wolności.
W punkcie wolnych głosów i wniosków sekretarz Gminy zachęcił mieszkańców gminy do szczepień przeciw covid-19 gdzie będą utworzone dodatkowe punkty szczepień na stadionie w Wąsoszu w dniach 4 i 5 września 2021r. Radna Agnieszka Smektała podziękowała Burmistrzowi za dobudowanie zaplecza socjalnego do świetlicy wiejskiej w Rudnej Małej . Radny Eryk Aleksandrowicz zaprosił zebranych na dożynki parafialne w Pobielu zaplanowane na dzień 14 sierpnia 2021r.

K.SZ.