Sesja RM

Dnia 10 sierpnia (wtorek) 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

 

 

Porządek obrad:

 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Przyjęcie porządku obrad.
 3.     Przyjęcie protokołu z XXXII sesji RM Wąsosza.
 4.     Interpelacje i zapytania radnych.
 5.     Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnej.
 6.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji celowej dla wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wąsosz.
 7.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Wąsosz na 2022r.
 8.     Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Kamień Górowski.
 9.     Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży i uczniów oraz rodziców w Gminie Wąsosz na rok szkolny 2021/2022.
 10.     Podjęcie uchwały w sprawie  nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wąsosz i miastem Santa Susanna ( Królestwo Hiszpanii)
 11.     Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032.
 12.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2021r.
 13.     Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wąsoszu.
 14.     Informacje Przewodniczącego Rady.
 15.     Wolne głosy i wnioski.
 16.     Zamknięcie sesji.       

 

Jednocześnie informuję, że dnia 6 sierpnia 2021r. o godz. 12.00 w Urzędzie  Miejskim Wąsosza odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem  omówienia i  zaopiniowania projektów uchwał.

      

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki