Sesja RM

14 maja 2021r. o godz.10.00 odbędzie się XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów oraz publiczności w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.

Transmisja sesji jest dostępna online. Link można znaleźć na stronie internetowej urzędu oraz BIP gminy Wąsosz.

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXX sesji RM Wąsosza.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  kierownika OPS w Wąsoszu.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru  wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Lubielu (dz.608,607/3).
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  w Lubielu (dz.609, 611/3).
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gola W. -Górka W. (dz.208,11).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wąsosz.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2021r.
15. Informacje Przewodniczącego Rady.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.   

 

Jednocześnie informuje się, że dnia 13 maja 2021r. o godz. 12.00 w Urzędzie  Miejskim Wąsosza odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem  omówienia i  zaopiniowania projektów uchwał.


Przewodniczący

Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki