Sesja RMW

Dnia 19 lipca 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XX SESJA RADY MIEJSKIEJ Wąsosza.

Uczestniczyli w niej: p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak- Z-ca Burmistrza , p. Jadwiga Rodzewicz- skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński – sekretarz Gminy, p. Lucyna Ciszewska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, 13 radnych, kierownicy zakładów pracy oraz 24 sołtysów wsi w tym po raz pierwszy nowo wybrany sołtys wsi Bełcz Górny p. Szpyt Czesław.

Pan Jacek Chorostkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza otworzył i prowadził obrady sesji. Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z XIX sesji Rada wysłuchała informacji Burmistrza o jego pracy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu za I półrocze 2016r przedstawione przez Kierownika OPS. W dalszej części Rada Miejska Wąsosza podjęła trzy uchwały.

Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2016- 2013, która wynikała z potrzeby bieżącej zmiany budżetu gminy. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2016r polegała na zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu uruchomienia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie szkół w zakresie pomocy dydaktycznych, z tytułu dotacji na zakup podręczników do szkół , z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Ponadto zwiększono dochody własne z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz różnych opłat związanej z turystyką, a zmniejszono wpływy z podatku rolnego opłacanego przez osoby prawne. Przeniesiono środki z usług remontowych Urzędu Miejskiego, zakupu materiałów oraz promocji i rezerwy ogólnej na nowe zadanie inwestycyjne, a mianowicie budowę boiska sportowego w m. Pobiel. Przeniesiono środki miedzy paragrafami i rozdziałami w ochotniczych strażach pożarnych, oświacie , przeciwdziałaniu alkoholizmowi , kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – zakup nieruchomości w m. Wąsosz. Ostatnia uchwała dotyczyła zamiaru podjęcia prac związanych z rozbudową drogi gminnej Wąsosz ul. Polna -Gola Wąsoska oraz ustalenie nowego przebiegu tej drogi z włączeniem rozbudowanego odcinka w ciąg drogi gminnej. Ustalenie przebiegu drogi jest także niezbędne w procesie pozyskiwania dofinansowania przebudowy drogi ze środków zewnętrznych.