Dnia 15 lipca 2020r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  XXIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza, w której uczestniczyło 14 radnych.

Ponadto w sesji udział brali : p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza , p. Jadwiga Rodzewicz - skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19  sesja odbyła się bez udziału sołtysów wsi i publiczności.

Sesję prowadził p. Dariusz Ptak Wiceprzewodniczący Rady, który po jej otwarciu  stwierdził prawomocność obrad.  Następnie Rada uchwaliła porządek, przyjęła protokół z XXII sesji Rady z dnia 22 czerwca 2020r.

W kolejnym punkcie porządku obrad sesji odczytane zostały interpelacje : radnego Andrzeja Rapiora  w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w ciągu ul. 1 Maja w kierunku miejscowości Góra na wysokości budynków nr 23-26 oraz o wykonanie prawidłowego oznakowania skrzyżowań biegnących w ciągu tej ulicy, Przewodniczącego Rady Wiesława Stolickiego w sprawie  naprawy drogi międzypolnej Lubiel-Kamień Górowski gdzie mieszkańcy sami usunęli krzaki z pobocza tej drogi a naprawa nawierzchni pozwoli skrócić rolnikom dojazd do pół o około 8 kilometrów, radnego Roberta Szyjki w sprawie  budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Baranowicach od posesji nr 1 do przystanku autobusowego, interwencji w sprawie likwidacji zastoin wody przy posesjach 15 i 16 w Baranowicach oraz ustawienia lustra na skrzyżowaniu dróg powiatowych Jemielno -Wąsosz i Baranowice -Wąsosz ze względu na słabą widoczność kierowców jadących z Osłowic do Baranowic, radnego Zbigniewa Zapór w sprawie naprawy  nawierzchni drogi i pobocza na odcinku drogi wjazd do Bełcza Małego do zjazdu do Górki Wąsoskiej. Radny Chorostkowski Jacek złożył zapytanie o terminie wykonania wymiany okna w mieszkaniu  przy pl. Wolności dla mieszkanki, która wcześniej przekazała swoją nieruchomość na rzecz gminy Wąsosz.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał odpowiedzi na wcześniej złożone interpelacje.

W kolejnym punkcie sesji  radni wysłuchali informacji Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Podczas sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały.:

-  w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.,

-  w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,

-  w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,

-  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2021 rok,

-  w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

-  w sprawie w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

-   w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2020-2032,

-   w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2020r.

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.W  kolejnym punkcie sesji Wiceprzewodniczący Rady przekazał  do Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji skargę w sprawie sprzedaży autobusu gminnego.

K.Sz