22 czerwca 2020r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  XXII sesja Rady Miejskiej Wąsosza, w której uczestniczyli wszyscy radni.


 

Ponadto w sesji udział brali: p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza , p. Jadwiga Rodzewicz - skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński - sekretarz Gminy. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19  sesja odbyła się bez udziału sołtysów wsi i publiczności.

Sesję prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady, który po jej otwarciu  stwierdził prawomocność obrad.  Następnie Rada uchwaliła porządek, przyjęła protokół z XXI sesji Rady odbytej w dniu 14 maja 2020r.

Następnie odczytane zostały interpelacje : radnego Tomasza Skibniewskiego w sprawie planów dotyczących wykaszania terenów przynależnych do rzek Orli i Baryczy na terenie miasta i gminy Wąsosz, radnej Jolanty Maślejak w sprawie  odkrzaczania drogi powiatowej na trasie Kamień Górowski – Wrząca Wielka  oraz usunięcia zwisających gałęzi drzew na  w/w drodze oraz przy drodze na trasie  Kamień Górowski – Wrząca Śląska, radnej Ewy Golba w sprawie naprawy nawierzchni dróg dojazdowych do posesji nr 6 i 27 w Bełczu Górnym, radnej Ewy Dąbek w sprawie  naprawy stanu nawierzchni drogi powiatowej nr 1113D Wąsosz-Płoski, zapytania radnego Tomasza Skibniewskiego czy Urząd posiada informację  z powiatu w sprawie  przywrócenia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Łąkowej do Alei Niepodległości . Radny Andrzej Rapior złożył interpelację  w sprawie wykoszenia terenów przy mostach rzek Orli i Baryczy przez Spółdzielnię Socjalną oraz zapytał  jakie są dalsze plany dotyczące pałacu we Wrzącej gdzie przewidziany był dom pomocy społecznej ? Ponadto przedstawione zostały pisma Burmistrza w sprawie  przekazania do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu interpelacji radnej Renaty Czaja dotyczącej  ustawienia   kilku ławek przy ul. Rawickiej oraz pisma Burmistrza  w sprawie przekazania do  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąsoszu  interpelacji  radnej Renaty Czaja w sprawie naprawy nawierzchni  ul. Nowej ze względu na prowadzenie tam wcześniej prace sieci wodociągowej podczas, których uszkodzono nawierzchnię.

W kolejnym punkcie sesji  radni wysłuchali informacji Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Zasadniczym tematem obrad sesji było udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania za 2019r. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu Gminy za 2019r, jak też udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu.

Ponadto Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały.:

  • uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów,
  • uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2020-2032,
  • uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2020r.,
  • uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy  Wąsosz.

W  kolejnym punkcie sesji Przewodniczący Rady poinformował o możliwości zapoznania się zainteresowanych mieszkańców z prezentacją Strategii Rozwoju Gminy Wąsosz stanowiącej załącznik do transmisji z XXII sesji RM Wąsosza. Ponadto przekazał do rozpatrzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji  skargę na uchwałę  Nr XXI/138/20 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie wykonywania mandatu radnego.

Na zakończenie sesji w imieniu Rady Miejskiej Wąsosza  p. Przewodniczący wręczył bukiet kwiatów Burmistrzowi i pogratulował  otrzymania wotum  zaufania , wykonania budżetu gminy Wąsosz oraz otrzymania absolutorium za 2019r.

 was 240620 01

 K.Sz