Sesja RM

22 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA, bez udziału sołtysów oraz publiczności.

 

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji RM Wąsosza.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnej.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Wąsosz za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia  dla Burmistrza Wąsosza wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2019r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wąsosza za 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu gminy Wąsosz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2020r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.      

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki