14 maja 2020 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej Wąsosza.
Sesję prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady w której uczestniczyli p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza , p. Jadwiga Rodzewicz skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński sekretarz Gminy. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 sesja odbyła się bez udziału sołtysów wsi i publiczności.

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie Rada uchwaliła porządek obrad wycofując punkt dotyczący uchwalenia zmian planu urządzeniowo rolnego dla Gminy Wąsosz ze względu na konieczność jego szerszego omówienia przez osobę opracowującą ten dokument. W kolejnym punkcie Rada przyjęła protokoły z sesji Rady odbytych w dniu 27 lutego i 31 marca 2020r. Następnie odczytana została odpowiedź Burmistrza na interpelację radnego Tomasza Skibniewskiego w sprawie doświetlenia ul. Zamkowej oraz w sprawie przekazania do Starosty Górowskiego zapytania radnego Jacka Chorostkowskiego czy umowa sprzedaży szpitala górowskiego posiadała wszelkie zabezpieczenia przed utratą majątku jak też interpelację radnego Andrzeja Rapiora dotyczącą zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów frakcji bio. Ponadto przedstawiona została odpowiedź Starostwa Powiatowego w Górze na interpelację radnej Jolanty Maślejak w sprawie zamontowania lustra na skrzyżowaniu dróg powiatowych w m. Kamień Górowski. Radna Czaja Renata złożyła interpelacje dotyczące ustawienia na terenie miasta kilku ławek szczególnie przy ul. Rawickiej oraz naprawy drogi ul. Nowej.

W kolejnym punkcie sesji Pan Burmistrz przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym, w którym wydał 13 Zarządzeń. W dalszej części sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały.:

  • uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 listopada 2019r w sprawie wykonywania mandatu radnego.
  • uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz – części dz. nr 52 obręb Wąsosz.
  • uchwałę zmieniającą uchwałę Nr V/39/11 RM Wąsosza z dnia 22 marca 2011r.dotyczącej określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz.
  • uchwałę w sprawie kierunków działania Burmistrza Wąsosza.

KSZ