27 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Zwołanie sesji w trybie pilnym podyktowane było koniecznością zmian uchwał dotyczących odpadów komunalnych o co zabiegała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. Sesję prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady.
W sesji uczestniczyli p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza , p. Jadwiga Rodzewicz skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński sekretarz Gminy, p. Kazimierz Bogucki -Starosta Górowski, p. Grzegorz Kordiak- Wicestarosta Górowski, 12 radnych , dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 23 sołtysów wsi.
Przewodniczący Rady otworzył sesję, stwierdził prawomocność obrad. Rada uchwaliła porządek obrad. Następnie odczytana została odpowiedź Burmistrza Wąsosza na interpelację radnego Jacka Chorostkowskiego dotyczącą braku szacunku do mieszkańców poprzez użycie w harmonogramie wywozu odpadów słowa „blokowiska i blokowiska Wąsosz”
Tomasz Skibniewski-Wiceprzewodniczący Rady złożył interpelację w sprawie doświetlenia ulicy Zamkowej w Wąsoszu.
Następnie Rada Miejska Wąsosza podjęła :
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wąsosz ,
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XV/111/19 z dnia 12 grudnia 2019r Rady Miejskiej Wąsosza dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz,
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/19 z dnia 12 grudnia 2019r Rady Miejskiej Wąsosza dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na 2020r.,
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 listopada 2019r dotyczącej opłaty targowej.
K.Sz