7 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. W sesji uczestniczyli p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza , p. Jadwiga Rodzewicz skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński sekretarz Gminy, p. Kazimierz Bogucki -Starosta Górowski, p. Grzegorz Kordiak - Wicestarosta Górowski, 13 radnych , dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 28 sołtysów wsi oraz publiczność.
Przewodniczący Rady otworzył sesję, stwierdził prawomocność obrad. Rada uchwaliła porządek obrad. Pan Dariusz Ptak – Wiceprzewodniczący Rady odczytał odpowiedź na interpelację oraz złożoną interpelację radnego Tomasza Skibniewskiego w sprawie zwiększenia ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez zwiększenie patroli policji na terenie Wąsosza. Radny Jacek Chorostkowski poruszył sprawę braku szacunku do mieszkańców poprzez użycie w harmonogramie wywozu odpadów słowa „blokowiska i blokowiska Wąsosz”
W dalszej części sesji p. Burmistrz poinformował o podejmowanych działaniach w zakresie zabezpieczenia przeciw pożarowego, a mianowicie pozyskania nowego średniego samochodu bojowego jak też pozyskania w formie nieodpłatnej samochodu „Daf” z Grębocic.
Następnie Rada Miejska Wąsosza przystąpiła do rozpatrzenia skargi z dnia 1 lipca 2019r na działalność Burmistrza Wąsosza w związku z rozbudową wysypiska w Rudnej Wielkiej. Po odczytaniu skargi, przedstawieniu stanowiska Komisji Skarg Wniosków i Petycji wynikającym z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego do poszczególnych zarzutów oraz szerokiej dyskusji z udziałem mieszkańców rejonu Rudnej Wielkiej, Rada Miejska Wąsosza podjęła uchwałę uznając skargę za bezzasadną. Kolejna podjęta uchwała Rady dotyczyła zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji-Wąsosza Sp. z o.o. na lata 2020-2020. Ostatnia uchwała jaką podjęła Rada dotyczyła ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
K.Sz