Sesja RM

XVI sesja Rady Miejskiej Wąsosza odbędzie się 30 grudnia (poniedziałek) 2019 r. o godz.10.00 w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza.

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji RM Wąsosza.

4. Przyjęcie protokołu z XV sesji RM Wąsosza.

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

6. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Uchwalenie budżetu gminy Wąsosz na 2020r. :

a) omówienie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 i

projektu budżetu gminy Wąsosz na 2020 rok,

b) odczytanie opinii Komisji Budżetu ,Inwestycji i Mienia Komunalnego,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,

d) dyskusja.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąsosz na lata 2020-2032.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2020 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w gminie Wąsosz na rok szkolny 2019/2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 listopada 2019r. diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

15. Informacje Przewodniczącego Rady.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki