Drukuj

9 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XI sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję prowadził Pan Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. W sesji uczestniczyli p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza ,p. Jadwiga Rodzewicz – skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński sekretarz Gminy, p. Kazimierz Bogucki – Starosta Górowski , p. Grzegorz Kordiak- Wicestarosta Górowski, 13 radnych , dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 20 sołtysów wsi oraz publiczność.

Na początku sesji Przewodniczący  Rady stwierdził prawomocność obrad następnie poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wprowadzeniu do porządku obrad XI sesji punktu dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze zbiorników wodnych będących własnością Gminy Wąsosz. Rada jednomyślnie poparła wniosek  w tej sprawie. Następnie Przewodniczący Rady odczytał  zgłoszone interpelacje : radnej Ewy Dąbek  w sprawie zamontowania  2 punktów oświetleniowych na słupie przy drodze wewnętrznej nr 563 w Wąsoszu  ; radnego  Tomasza Skibniewskiego  w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych w sąsiedztwie skrzyżowania ulicy Rzemieślniczej i 1go Maja  w Wąsoszu . Następnie radny Jacek Chorostkowski   wystąpił : w sprawie petycji dotyczącej przejęcia przez gminę Wąsosz drogi powiatowej Świniary Borowna  uznając, że  została rozpatrzona z naruszeniem prawa ;   w sprawie procesu rozpatrywania wniosków mieszkańców dotyczących poprawienia jakości wody bez udziału stron ; w sprawie niewłaściwego procesu udzielania odpowiedzi w punkcie interpelacji. Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi na złożone wcześniej  interpelacje. Potem  radni zatwierdzili protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 czerwca 2019r.

W następnym punkcie porządku obrad p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza  w imieniu swoim i Rady Miejskiej Wąsosza złożył na ręce p. Haliny Mielnik  Dyrektora  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu działającego do 31 sierpnia 2019r. podziękowania za długoletnią pracę  na rzecz oświaty w Gminie Wąsosz. Do podziękowań  dołączyli się również  dyrektorzy placówek oświatowych w gminie Wąsosz jak również p. Kazimierz Bogucki Starosta Górowski. Następnie p. Burmistrz  przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym gdzie  wydał 31 Zarządzeń . Ponadto poinformował ,że brał udział we wspólnym spotkaniu wójtów i burmistrzów Powiatu Górowskiego, które w celu współpracy planuje organizować cyklicznie p. Kazimierz Bogucki Starosta Górowski. Pan Burmistrz  ogłosił, że od  dnia 1 sierpnia 2019r nowym Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu został p. Sylwester Topolski.

W dalszej części obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła  następujące uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 18 czerwca 2019r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wąsosz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
- w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sułowie Wielkim w związku ze złożoną rezygnacją ,
- w sprawie zawarcia porozumienia przez Gminę Wąsosz z Powiatem Górowskim w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Górowski publicznego przedszkola specjalnego w Wąsoszu,
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.,
- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego,
- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu,
- w sprawie ustalenia Burmistrzowi Wąsosza wysokości jednorazowej odprawy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy
- w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r.
- w sprawie zmiany uchwały nr VII/41/19 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie przyjęcia „Zasad korzystania ze zbiorników wodnych będących własnością Gminy Wąsosz”.

W punkcie wolnych głosów i wniosków p. Eryk Aleksandrowicz  zaprosił zainteresowanych  na turniej dzikich drużyn piłki nożnej o puchar Burmistrza Wąsosza  organizowany w dniu 18 sierpnia 2019r. Ponadto  poinformował o planowanych w dniu 15 września 2019r. dożynkach gminnych w Lubielu zwracając się do sołectw o przygotowanie w miarę możliwości wińców i kompozycji dożynkowych. Ponadto poinformował, że  wspólnie z p. Burmistrzem planuje zorganizować w 2020r. w Wąsoszu dożynki powiatowe .Przeprowadzono już  w tej sprawie wstępne rozmowy z p. Starostą i  p. Wicestarostą Powiatu Górowskiego co spotkało się z ich aprobatą oraz deklaracją wsparcia finansowego na ten cel. W imieniu Prezesa Stowarzyszenia „Orla Wąsosz” p. Burmistrz zaprosił  mieszkańców na mecz oldbojów  FC Barcelona, który odbędzie się dnia  1 września 2019r na stadionie w Wąsoszu. Kolejna informacja Burmistrza dotyczyła  zawodów wędkarskich  o puchar Burmistrza Wąsosza,  które zaplanowano w  dniu 10  sierpnia 2019r.  w Rudzie Żmigrodzkiej, gdzie gmina zapewnia transport  na łowisko. Burmistrz poinformował również  o organizowanych dożynkach wiejskich w Chocieborowicach w dniu 31 sierpnia 2019r. Następna informacja p. Burmistrza dotyczyła  zakończenia I etapu remontu drogi w Drozdowicach Wielkich. W tym roku będzie również wykonywana droga pomiędzy Golą W. i Górką W.  Radna Ewa Dąbek   zwróciła się z zapytaniem o realizację ścieżki przy ul. Kolejowej.

Pani Halina Emerlle-Tubielewicz sołtys wsi Zbaków Górny podziękowała p. Burmistrzowi  oraz p. Dyrektorowi Zespołu Placówek Kultury za pomoc w zorganizowaniu zabawy  z animatorami na placu zabaw w Zbakowie Górnym. Pan radny Zbigniew Zapór podziękował p. Burmistrzowi za uzupełnienie placu zabaw w Bełczu Małym o nowe elementy.

Pan Andrzej Mazur  sołtys wsi Chocieborowice w imieniu mieszkańców zaprosił chętnych do udziału w dożynkach wiejskich . Ponadto p. sołtys zapytał czy jest szansa na poprawę jakości drogi do m. Chocieborowice ,a  p. Burmistrz wyjaśnił, że ta droga jest przewidziana do naprawy.

K.Sz