Drukuj

18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się X sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję prowadził Pan Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. W sesji uczestniczyli p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza ,p. Jadwiga Rodzewicz – skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński sekretarz Gminy, p. Elżbieta Kwiatkowska sekretarz powiatu górowskiego , p. Jan Rewers – przedstawiciel Izb Rolniczych, 14 radnych , dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 22 sołtysów wsi oraz publiczność.

Na początku sesji Przewodniczący  Rady stwierdził prawomocność obrad następnie poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wprowadzeniu do porządku obrad X sesji punktu dotyczącego zmiany stypendium  dla uczniów gminy Wąsosz. Rada jednomyślnie poparła wniosek  w tej sprawie. Następnie Przewodniczący Rady odczytał  odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnej Jolanty Maślejak  w sprawie progów zwalniających na drodze w Kamieniu Górowskim przy posesji 26. ; radnej Ewy Golba  w sprawie odkrzaczenia drogi Cieszkowice -Dochowa oraz drogi  w Cieszkowicach do posesji  Nr 57 ; radnego Tomasza Skibniewskiego  w sprawie uporządkowania posesji w Wąsoszu  przy ul. Św. Jana Pawła II na działce 441/2. Następnie radny Jacek Chorostkowski   wystąpił z zapytaniami ; z jakiego powodu petycja w sprawie przejęcia przez gminę Wąsosz drogi powiatowej Świniary Borowna była rozpatrzona po upływie trzech miesięcy?; dlaczego  pozbawia się  mieszkańców Świniar i Borowna możliwości pozyskania pieniędzy na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych ?;  czy miejscowości Czarnoborsko, Zbaków Górny, Wiklina, Wodniki, Świniary , Borowna i Pobiel będą przyłączone do ujęcia wody w Rudnej Wielkiej, czy istnieje możliwość wykonania zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Wiklinie. Potem  radni zatwierdzili protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 maja 2019r.

W następnym punkcie porządku obrad p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza  przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym gdzie wydanych zostało 15 Zarządzeń . Ponadto Burmistrz zawiadomił ,że na terenie gminy przeprowadzony został przegląd istniejących placów zabaw i w wyniku tego zdemontowano niesprawne urządzenia a w ich miejsce będą w miarę możliwości uzupełniane nowe zakupione elementy placów zabaw. Ponadto Burmistrz poinformował ,że prowadzony jest remont  drogi, a mianowicie położenie nowej nawierzchni na drodze Drozdowice Wielkie – Kobylniki odcinka 980 m  gdzie została podpisana umowa z wykonawcą na realizację w kwocie ok. 500.000 zł przy dotacji 208.000 zł z Terenowego Biura Geodezji i Terenów Rolnych. Kolejna informacja dotyczyła planowanego zakupu dwóch kurtyn wodnych, które  ustawione zostaną w najbardziej uczęszczanych miejscach Wąsosza. Pan Marcin Koziński – sekretarz gminy przedstawił informację o prowadzonych postępowaniach w zakresie rozbudowy składowiska w Rudnej Wielkiej.

W dalszej części obrad Rada Miejska Wąsosza rozpatrywała raport o stanie gminy za 2018r oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2018r .

Rada podjęła  następujące uchwały:

- w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąsosza wotum zaufania,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wąsosz za 2018 rok,

- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2018 rok,

- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wąsosz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

- w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu nowych lokali

mieszkalnych położonych przy ul. 1 Maja 19a w Wąsoszu będących własnością Prebet Urbano

Mieszkania Sp. z o.o. ul. Bema 184/1 63-400 Ostrów Wielkopolski.

- w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz z siedzibą w Wąsoszu, ul. Zacisze 10,

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2019-2032,

- w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r.

- w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/51/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 maja 2019 r. dotyczącej  określenia wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2020 rok.

- w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 listopada 2018r w sprawie powołania Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Wąsosza,

- w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 listopada 2018r w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Rady Miejskiej Wąsosza.

- w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 listopada 2018r w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Stałych,

- w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/11 z dnia 25 maja 2011r. dotyczącej zasad przyznawania stypendium dla uczniów w gminie Wąsosz.

W punkcie wolnych głosów i wniosków Pan Jan Rewers poinformował zebranych o  zasadach wyborów do Izb Rolniczych zarządzonych na dzień 27 lipca 2019r.

Następnie radny Jacek Chorostkowski wnioskował o dokończenie koszenia poboczy na drodze do miejscowości Wiewierz.

Pan Andrzej Mazur  sołtys wsi Chocieborowice w imieniu mieszkańców  podziękował Burmistrzowi za udzieloną pomoc w organizacji festynu w Chocieborowicach.

KSZ