Sesja RM

Dnia 18 czerwca (wtorek) 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się X sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5.    Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6.    Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Wąsosz za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza.
7.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2018r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wąsosz za 2018 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wąsosz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu nowych lokali mieszkalnych.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2019-2032.
14.    Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2019r.
15.    Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę nr IX/51/19 z dnia 28 maja 2019 w sprawie określenia wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2020 rok.
16.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/4/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 listopada 2018r w sprawie powołania Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji.
17.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 listopada 2018r w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
18.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 listopada 2018r w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Stałych.
19.    Informacje Przewodniczącego Rady.
20.    Wolne głosy i wnioski.
21.    Zamknięcie sesji.      

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki