Sesja RM

Dnia 1 lutego 2019r o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się V SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4.     Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały RM Wąsosza Nr XIX/136/16 z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wąsosz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały RM Wąsosza nr XIX/133/16 z dnia 28 czerwca 2016r. i uchwały Nr XXII/151/16 z dnia 14 października 2016r w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Wąsosz.
 7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik.
 8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
 9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w domu i w szkole”
 10.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od zapłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 11.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 12.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r.
 13.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych na 2019r.
 14.     Informacje Przewodniczącego Rady.
 15.     Wolne głosy i wnioski.
 16.     Zamknięcie sesji.