IV sesja Rady Miejskiej Wąsosza odbyła się 28 grudnia 2018r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady , który na wstępie powitał p. Pawła Niedźwiedzia – Burmistrza Wąsosza , p. Agnieszkę Przybylska skarbnika Gminy , p. Marcina Kozińskiego sekretarza Gminy , radnych powiatowych oraz pozostałych gości zaproszonych. W sesji uczestniczyło 24 sołtysów wsi.

Na początku Rada została zapoznana z odpowiedziami na zgłoszone wcześniej interpelacje następnie Przewodniczący Rady odczytał złożone kolejne interpelacje dotyczące uprzątnięcia działki nr 488 w Wąsoszu , naprawy nawierzchni drogi dojazdowej do posesji położonej przy ul. Korczaka 7a w Wąsoszu oraz wielu zapytań dotyczących składowiska odpadów komunalnych w Rudnej Wielkiej Następnie Rada przyjęła protokół z III sesji odbytej 12 grudnia 2018r. W następnym punkcie porządku obrad p. Paweł Niedźwiedź przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym a mianowicie o wydanych Zarządzeniach. Ponadto p. Burmistrz poinformował zebranych o ogłoszonym naborze na stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych, o odbytym spotkaniu w Wiewierzy w sprawie funkcjonowania składowiska w Rudnej Wielkiej, o rozstrzygniętym przetargu na składowanie odpadów komunalnych w Rudnej Wielkiej przy wzroście kosztów co wiąże się z koniecznością wprowadzeniu regulacji stawki za odpady.

Zasadniczym punktem sesji było uchwalenie budżetu |Gminy Wąsosz na 2019r. .Po przedstawieniu projektu oraz pozytywnych opinii Komisji Budżetu Inwestycji i Mienia Komunalnego oraz Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Rada Miejska Wąsosza uchwaliła wieloletnią prognozę finansową gminy Wąsosz na lata 2019- 2032 oraz budżet gminy Wąsosz na 2019r. Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 31.780.955,27 zł natomiast wydatki w kwocie 30.956.646,67 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 824.308,60 zł którą przeznaczy się na spłatę kredytów , pożyczek i spłatę obligacji komunalnych.

Rada Miejska Wąsosza uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2019, podjęła uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Dolnośląskiej Krainy Rowerowej” z siedzibą w Żmigrodzie , podjęła uchwałę w sprawie zmiany opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez gminę Wąsosz.

Ostatnie dwie uchwały z tej sesji dotyczyły ostatnich zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wąsosz na lata 2018-2032 oraz zmian budżetu na 2018r.

KSZ