Dnia 12 października  2018r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza  odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

W sesji  uczestniczyli :p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak -Z-ca Burmistrza, p. Agnieszka Przybylska - skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński – sekretarz Gminy p. Paweł Walkowiak – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami ,p. Marlena Grabarz – Członek Zarządu Powiatu Górowskiego,14 radnych, kierownicy zakładów pracy, 25 sołtysów wsi.

Sesję otworzył i prowadził p. Jacek Chorostkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza.  Na wstępie Rada przyjęła protokół z XLII sesji odbytej w dniu 30 sierpnia 2018r.  Następnie radna Małgorzata Paszkowska złożyła interpelacje dotyczące naprawy drogi w miejscowości Bartków oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Ługi. Radny Henryk Szymczak  zwrócił się z zapytaniem dotyczącym określenia statusu drogi Kowalowo-Czeladź- Baranowice. Następnie Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym, poinformował o wydanych Zarządzeniach oraz udzielił odpowiedzi na złożone interpelacje . Pan Paweł Walkowiak kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM omówił wydane Zarządzenia  w zakresie gospodarki nieruchomościami  w okresie od 30 sierpnia do 12 października 2018r. Poinformował o odbytym spotkaniu w Urzędzie przedstawicieli Weterynarii i hodowców trzody chlewnej w  związku z narastającym zagrożeniem odnośnie Afrykańskiego Pomoru Świń. Ponadto  poinformował ,że służby Wojewody  nadal dokonują sprawdzania protokołów  z oszacowanych strat w uprawach polowych  w wyniku suszy w 2018r.Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o pomoc finansową w terminie do 31 października 2018 r. Istnieje możliwość złożenia również wniosku niekompletnego (np. bez dołączonej kopii protokołu) . Wszelkie braki muszą zostać jak najszybciej uzupełnione przez wnioskodawcę, nie później jednak niż na wezwanie kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Górze.

Następnie p. Agnieszka Przybylska – skarbnik Gminy przedstawiła  informację  z wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2018r stwierdzając ,że dochody budżetu w I półroczu zostały zrealizowane w 53,14 %  natomiast wydatki zrealizowano na poziomie 53,40 % planu rocznego . Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pełniąca nadzór finansowy nad gminą wydała pozytywną opinię do przedłożonej informacji .

W dalszej  części sesji Rada Miejska Wąsosza przystąpiła do procedowania nad uchwałami.

Pierwsza uchwała podjęta przez Radę dotyczyła uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wąsosz po wprowadzeniu  uwag Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu , które opiniowało projekt regulaminu.

Następnie Rada  dokonała zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz. Zmiana studium podyktowana była zmianą przeznaczenia terenu działki nr 108 położonej w miejscowości Rudna Wielka na realizację zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę  oraz zmianą przeznaczenia terenu działki w miejscowości Pobiel po byłej eksploatacji piasku i żwiru na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Kolejna uchwała podjęła  na tej sesji dotyczyła  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Pobiel . Sporządzenie planu wynika z potrzeby zmiany przeznaczenia terenu na zabudowę mieszkaniową realizowaną w ramach zorganizowanej działalności inwestycyjnej właściciela terenu.

Rada Miejska Wąsosza  ustaliła wstępną lokalizację  nowego przystanku  komunikacyjnego na działce nr 59 przy powiatowej drodze publicznej w miejscowości Kowalowo. Wskazana lokalizacja wynika z wniosków mieszkańców- rodziców odprowadzających dzieci na przestanek autobusu szkolnego.

Kolejna uchwała dotyczyła  wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 11 o powierzchni 0,60 ha położonej w obrębie miejscowości Sułów Wielki.

Rada Miejska Wąsosza podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2018-2032 oraz zmiany budżetu |Gminy Wąsosz na 2018r.

Zmiany budżetu gminy podyktowane były :

Zwiększeniem dochodów i wydatków z tytułu

- dotacji celowej w kwocie 1004 zł otrzymanej z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących , tj. zakup dwóch czytników służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej,

- dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r

- dotacji celowej w kwocie 871.100 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz”,

- z tytułu dotacji na dofinansowanie w IV kwartale wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- z tytułu dotacji celowej  w kwocie 55.868 zł na ”Klub Dziecięcy” w Wąsoszu,

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z budżetu województwa dolnośląskiego na dofinansowanie utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 11.735 zł

Dokonano zwiększeń planu na wydatki związane z modernizacją dróg gminnych z przeznaczeniem na drogę w m. Wiewierz.

Dokonano  zwiększeń planu z tytułu dotacji celowej w kwocie 3316 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP na terenie Gminy Wąsosz.

Dokonano zwiększeń planu z tytułu zakupów :monitora interaktywnego wraz z oprogramowaniem oraz wielozadaniowej bazy programowo-sprzętowej wraz z terminalem programowym .

Dokonano zmniejszeń  planu z tytułu budowy Klubu Dziecięcego w Wąsoszu oraz  na budowę kanalizacji sanitarnej, na budowę wiaty warsztatowo-magazynowej, dotacji celowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków,

Usunięto zadanie związane z rekultywacją składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska,

Dokonano zwiększeń planu na modernizację i rozbudowę świetlic wiejskich,

Usunięto zadanie związane z zakupami inwestycyjnymi świetlic wiejskich, zadanie związane z renowacją kamienic na terenie miasta Wąsosz

Dokonano zmniejszeń planu na renowację pałacu w m. Wrząca Śląska

Zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków pochodzących z rezerwy  a przeznaczono na dowóz dzieci do szkół.

Zwiększono plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza finansów publicznych, przeznaczonych na działalność sportową klubów MKS Orla – 15.000 zł  i LKS Wiewierzanka- 5.000 zł

Dokonano przesunięć w planach wydatków bieżących na wniosek kierowników referatów UM, dyrektorów szkół, kierownika OPS w Wąsoszu w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych zadań, a na wniosek kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu dokonano zmiany planu przychodów i kosztów na 2018 r.

Po wprowadzonych zmianach budżet zamknął się kwotą w dochodach  33.866.303 zł  natomiast w wydatkach 37.488.062 zł., deficyt budżetu gminy 3 621 758,51 zł.

W kolejnym punkcie obrad sesji Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji natomiast Pan Jacek Chorostkowski – Przewodniczący Rady  przedstawił sprawozdanie z działalności  Rady Miejskiej Wąsosza  w kadencji 2014-2018.

Na zakończenie  Pan Przewodniczący podziękował Burmistrzowi  oraz radnym za współpracę  w  tej kadencji. Burmistrz również skierował podziękowania Radzie Miejskiej Wąsosza  za  cztery lata dobrej współpracy, dzięki której zrealizowano wiele zadań .

Pani radna Jadwiga Łuczyńska- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  podziękowała za współpracę Burmistrzowi, pracownikom Urzędu ,  kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz sołtysom.

KSz