Drukuj
XLII sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 30 sierpnia  2018r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji  uczestniczyli :p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak -Z-ca Burmistrza, p. Agnieszka Przybylska - skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński – sekretarz Gminy p. Paweł Walkowiak – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami ,p. Marlena Grabarz – Członek Zarządu Powiatu Górowskiego,11 radnych, kierownicy zakładów pracy, 24 sołtysów wsi oraz publiczność.

Sesję otworzył i prowadził p. Jacek Chorostkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza.  Na wstępie Rada przyjęła protokół z XLI sesji odbytej w dniu 17 lipca 2018r. Następnie Burmistrz Wąsosza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym ,poinformował o wydanych Zarządzeniach oraz o przyznanych środkach finansowych od Marszałka Województwa na modernizację drogi w Młynarach. Poinformował również o planowanym remoncie drogi DK 36  od skrzyżowania drogi ul. 1 Maja z ul. Sienkiewicza  do granicy  województwa . P. Paweł Walkowiak kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM omówił wydane Zarządzenia  w zakresie gospodarki nieruchomościami  w okresie od 17 lipca do 30 sierpnia 2018r. jak też skutków suszy  upraw polowych  zgłoszonych w gminie.

W dalszej  części sesji Rada Miejska Wąsosza przystąpiła do procedowania nad uchwałami.

W pierwszej kolejności Rada rozpatrywała  skargę pięciu mieszkańców gminy na działalność Burmistrza. Komisja Rewizyjna przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w celu zbadania zasadności zarzutów jednakże po kontroli dokumentów oraz złożonych oświadczeń i wyjaśnień , komisja nie potwierdziła zarzutów i takie stanowisko przedstawiła radzie wskazując na konieczność złożenia zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Głogowie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na niesłusznym oskarżeniu ,znieważeniu osób wymienionych w skardze. W trakcie dyskusji na sesji jeden skarżący podtrzymał zgłoszone zarzuty stwierdzając ,że w  najbliższym czasie będą one badane przez stosowne służby. Rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi uznając ją za niezasadną natomiast skargę w części dotyczącej rozbudowy składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej postanowiła przekazać do rozpatrzenia dla Kolegium Odwoławczego w Legnicy ze względu na to ,że obecnie toczy się tam postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Burmistrza  decyzji z dnia 1 czerwca 2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kolejna uchwała podjęta przez Radę dotyczyła przejęcia nieodpłatnie  od Kolei Państwowych S.A.  do zasobu gminy Wąsosz  11 nieruchomości celem budowy ścieżki pieszo-rowerowej. PKP S.A zastrzegła, że przekaże te nieruchomości pod warunkiem, że Gmina Wąsosz nie wykorzysta ich niezgodnie z celem przekazania i nie dokona ich sprzedaży przed upływem 10 lat od dnia przekazania.

Następnie Rada ustaliła liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  i tak :

  1. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa poza miejscem sprzedaży – 30, w miejscu sprzedaży – 8,
  1. zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 27, w miejscu sprzedaży – 7,
  2. zawierających powyżej 18% alkoholu poza miejscem sprzedaży – 23, w miejscu sprzedaży – 7,

Ponadto rada  ustaliła zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane bliżej niż 25 m  a  punkty do spożycia  w miejscu sprzedaży  nie mogą być usytuowane  bliżej niż 50 m od obiektów chronionych tj.: szkół, obiektów kultu religijnego oraz cmentarzy, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów sportowych.

Rada podjęła uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Uchwała ta polegała na wskazaniu przez radę miejsc publicznych na terenie gminy gdzie można spożywać alkohol tj.  część stadionu w Wąsoszu , Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu , świetlice wiejskie .

Rada Miejska Wąsosza dokonała zmiany Statutu „Klubu dziecięcego w Wąsoszu „ którego celem jest zwiększenie zatrudniania wśród osób opiekujących się dziećmi do trzeciego roku życia. Uruchamianie prowadzonej przez samorząd opieki dla małych dzieci umożliwi podjęcie pracy przez rodziców po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, wychowawczym, pozwoli zapobiegać bezrobociu, ułatwi powrót do pracy osobom, które chcą łączyć wypełnianie obowiązków pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Będzie też wsparciem dla rodzin wielodzietnych i rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Kolejna uchwała dotyczyła obniżenia  stawki miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w” Klubie Dziecięcym „ z kwoty 300,00 zł na 100,00 zł. ze względu na uzyskanie dodatkowych środków finansowych  przez Gminę z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rada Miejska Wąsosza podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu w wysokości 20.000 zł   na zakup sprzętu medycznego do Szpitala w Rawiczu w związku z awarią aktualnie wykorzystywanego sprzętu do badań kardiologicznych. Decyzje taką podjęto ze względu na to ,że od listopada 2015 r. mieszkańcy gminy Wąsosz mają zagwarantowaną opiekę w Szpitalu w Rawiczu w związku z podpisanym porozumieniem oraz w związku z zamknięciem Szpitala w Górze.

Ostatnia uchwała na tej sesji dotyczyła zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok .Dokonano zwiększenia  planu dochodów i wydatków

Ponadto zwiększono plan dochodów ze względu na bieżące wykonanie budżetu.

Zmieniono  plan zadań inwestycyjnych gdzie dokonano zwiększeń planu na modernizację dróg gminnych (droga w Młynarach), usunięto zadanie związane z budową monitoringu na terenie szkoły podstawowej w Czarnoborsku, dokonano zmniejszeń planu na budowę kanalizacji sanitarnej, dokonano zwiększeń planu na modernizację i rozbudowę świetlicy wiejskiej we Wrzącej Śląskiej, . Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu rawickiego z przeznaczeniem dla szpitala w Rawiczu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, tj. sprzętu do badań kardiologicznych.

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem dla Centrum Usług Wspólnych w Wąsoszu zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla domu kultury.

Dokonano przesunięć w planach wydatków bieżących na wniosek kierowników referatów, dyrektorów szkół, kierownika OPS w Wąsoszu, kierownika ZBGKIM w Wąsoszu w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych zadań.

KSz