Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 17 lipca 2018r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji uczestniczyli: p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak -Z-ca Burmistrza, p. Agnieszka Przybylska - skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński – sekretarz Gminy p. Paweł Walkowiak – Kierownik referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami ,p. Marlena Grabarz – Członek Zarządu Powiatu Górowskiego,12 radnych, kierownicy zakładów pracy, 24 sołtysów wsi oraz publiczność. 

           Sesję otworzył i prowadził p. Jacek Chorostkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza.  Na wstępie Rada przyjęła protokół z XL sesji odbytej w dniu 23 maja 2018r. Radny Henryk Szymczak zgłosił interpelacje radnym powiatowym dotyczące  potrzeby wykoszenia poboczy na łuku drogi przy suszarni w Wąsoszu oraz wyrównania byłego przejazdu kolejowego przy byłej mleczarni w Wąsoszu . Następnie Burmistrz Wąsosza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym ,poinformował o wydanych Zarządzeniach oraz o działaniach w zakresie modernizacji drogi w Młynarach, planowanym udrażnianiu rowu melioracyjnego w Czeladzi Wielkiej oraz o utworzeniu Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym . Wydane Zarządzenia  w zakresie gospodarki nieruchomościami  w okresie od  23 maja do 17 lipca 2018r. omówił p. Paweł Walkowiak kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM .

         W dalszej  części sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały :

 1. XLI/286/18 w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Wąsoszu i nadania mu statutu. Z dniem 1 września 2018 r. tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą Klub Dziecięcy w Wąsoszu z siedzibą: ul. Korczaka 11, 56-210 Wąsosz.
 1. XLI/287/18 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz. Rodzice dziecka przebywającego w klubie dziecięcym, wnoszą następujące opłaty:

          1) opłatę za pobyt dziecka w klubie dziecięcym – 300 zł miesięcznie,

          2) opłatę za wyżywienie dziecka maksymalnie 4 zł dziennie.

 1. XLI/288/18 zmieniającą uchwałę nr XXIX/200/17 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 18 maja 2017r.w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz" oraz nadania jej statutu. Centrum Usług Wspólnych będzie obsługiwało również Klub dziecięcy w Wąsoszu.
 2. XLI /289/18 w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni ulic, placów i alei w mieście Wąsosz w następujący sposób :
  1. 1. nazwę ulicy „1-go Maja" zmienia się na „1 Maja”,
  2. 2. nazwę ulicy „700-Lecia" zmienia się na „700 Lecia",
  3. 3. nazwę ulicy „J.K. Franka" zmienia się na „Jana Karola Franka",
  4. 4. nazwę ulicy „Jana Kilińskiego" zmienia się na „Kilińskiego",
  5. 5. nazwę ulicy „Janusza Korczaka" zmienia się na „Korczaka",
  6. 6. nazwę ulicy „Adama Mickiewicza" zmienia się na „Mickiewicza",
  7. 7. nazwę ulicy „Gabriela Narutowicza" zmienia się na „Narutowicza",
  8. 8. nazwę ulicy „Henryka Sienkiewicza" zmienia się na „Sienkiewicza",
  9. 9. nazwę placu „Pl. Kościelny " zmienia się na „Plac Kościelny",
  10. 10. nazwę placu „Pl. Wolności" zmienia się na „Plac Wolności",
  11. 11. nazwę alei „Al. Niepodległości" zmienia się na „Aleja Niepodległości”.
 3. XLI/290/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Wąsosza. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych od dnia 1 lipca 2018r ulegają zmianie maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dlatego Rada umniejszyła wynagrodzenie miesięczne Burmistrza o 20 %.
 1. XLI/291/18 w sprawie inicjatywy o wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia dla Pana Zbigniewa Stuczyka "Złotego Medalu za Długoletnią Służbę".
 1. XLI /292/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok. Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania w kwocie 35.500 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz” na zadania bieżące związane z tym programem. Ponadto przeniesiono środki w kwocie 50.000 zł  z zadania majątkowego pod nazwą „Renowacja pałacu w m. Wrząca Śląska” na zadania związane z „Modernizacją i rozbudową świetlic wiejskich”. 

W wolnych głosach i wnioskach poruszane były sprawy dotyczące przebiegu sesji, placu zabaw w Lubielu, działalności  przychodni lekarskiej VIS-MED przy obsadzie jednego lekarza oraz  w zakresie zaskarżonych decyzji środowiskowych związanych z działalnością składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej prowadzonej przez firmę Chemeko-System.

KSz