logo dyskusji

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Minister Klimatu i Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Burmistrza Wąsosza ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

plakat informujący o projekcie

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź zaprasza do głosowania!

plakat BO 2021

BUDŻET OBYWATELSKI Gminy Wąsosz na 2021 r - wyniki procedury odwoławczej.

Instrukcja głosowania na projekty w „Budżecie Obywatelskim Gminy Wąsosz 2021” za pomocą platformy ePUAP ( elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

 

1. Pełnoletni mieszkaniec gminy Wąsosz może zagłosować tylko jeden raz.

2. Aby oddać głos na projekt w „Budżecie Obywatelskim Gminy Wąsosz 2021”  należy posiadać konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP:

a) Założenie konta na platformie ePUAP:

  • rejestracja na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Potrzebne są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne,

- za pomocą bankowości internetowej,
- poprzez wypełnienie formularza, a następnie w ciągu  14 dni należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do dowolnego Punktu Potwierdzającego np. w Górze Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

b) Głosowanie:

  • Głosujący oddaje tylko jeden głos po zalogowaniu wpisując w treści pisma wysyłanego do Urzędu numer zadania z „Bazy projektów”.
  • logowanie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP,
    - Katalog spraw -znajdź
  • wybór urzędu- w wyszukiwarce znajdź urząd poprzez wpisanie kodu pocztowego 56-210 – należy wybrać: „Urząd Miejski Wąsosza”,
  • wybór tematu z katalogu spraw, np. Inne sprawy urzędowe → najczęściej załatwiane sprawy → pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór  → wysyłka opatrzona podpisem profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.