Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W załączeniu treść informacji- POBIERZ