przedmiotowa droga dojazdowa

29 lutego 2024 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.


Zadanie pn. "LUBIEL droga dojazdowa do gruntów rolnych" zostało umieszczone na liście zadań wskazanych do dofinansowania.
Wobec powyższego Gmina Wąsosz w roku bieżącym zrealizuje przebudowę drogi w obrębie miejscowości Lubiel w kierunku miejscowości Barkowo.
Jednocześnie tut. Urząd prowadzi rozmowy w sprawie wykonania przez Gminę Żmigród odcinka drogi znajdującego się w granicach administracyjnych sąsiedniego samorządu. Przedmiotowa droga stanowiłaby duży skrót oraz alternatywę dojazdu dla wielu mieszkańców w stronę Żmigrodu oraz trasy S5.