infografika z nazwą zadania

20 kwietnia 2023 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, wybranym gminom na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.


Celem konkursu jest wsparcie gmin w zachowaniu funkcji urządzeń melioracji wodnych, m.in. poprzez wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp, karczowanie drzew i krzewów, odmulanie dna rowów, usuwanie „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli urządzeń melioracji wodnych. Działania te mają na celu poprawę gospodarki wodnej na terenie gminy, polepszenie stosunków wody w glebach oraz ochronę przed lokalnymi podtopieniami.

Gmina Wąsosz znajduje się na liście rankingowej, w związku z powyższym otrzyma środki na realizację zadania pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Wrząca Śląska”.

Przyznana kwota: 12 427,00 zł brutto