Trwają prace związane z realizacją największej inwestycji drogowej w Gminie Wąsosz.


Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o poruszanie się zgodnie z wprowadzonym na czas robót budowlanych oznakowaniem.
Aktualnie prace prowadzone są na 2 z 3 odcinków ujętych w tym zadaniu (Świniary - Borowna, Baranowice - Czeladź Wielka). Rozpoczęcie prac w Chocieborowicach winno nastąpić niebawem.
W chwili obecnej wykonywane są m. in. prace rozbiórkowe związane z przygotowaniem terenu pod poszerzenie jezdni.

Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zostało: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o., Piotroniowice 54, 56-100 Wołów.

Wartość: 8 483 007,32 zł brutto.
Dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 8 058 856,95 zł.
Wkład własny Gminy Wąsosz to 5% wartości inwestycji.
Termin realizacji: do dnia 15 listopada 2022 roku.

W ramach przedmiotowej modernizacji Gmina Wąsosz zrealizuje niżej wymienione inwestycje drogowe:
1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120157 D w miejscowości Chocieborowice,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 120217 D relacji Baranowice - Kowalowo na odcinku Baranowice - Czeladź Wielka,
3. Przebudowa drogi gminnej relacji Świniary - Borowna.

W ramach zadania wykonane zostaną m. in. następujące prace: roboty pomiarowe, karczowanie pni i krzaków, rozbiórka elementów dróg, wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, roboty ziemne związane z kanalizacją deszczową, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnia z kostki brukowej, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, nawierzchnia z betonu asfaltowego, podbudowa z betonu cementowego, oznakowanie pionowe i poziome, rekultywacja istniejących rowów, oczyszczenie przepustów, roboty wykończeniowe.

 

was 200722 01

was 200722 03

 

was 200722 02