uczestnicy podpisania umowy z wykonawcą

Dzisiaj została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120165D. Lubiel – droga dojazdowa do gruntów rolnych."


Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zostało: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Katarzyna Ćwik - Popadiuk, ul. Mickiewicza 24, 56-160 Wińsko.
Wartość: 443 415,12 zł brutto.
Termin realizacji: do dnia 7 października 2022 roku.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XLV/882/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, Gmina Wąsosz otrzymała dotację na realizację przedmiotowej inwestycji.

Ponadto dzisiaj w obecności pracowników tut. Urzędu oraz Inspektora Nadzoru przekazano Wykonawcy plac budowy.