Zasady wycinki drzew na posesjach prywatnych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że od dnia 17 czerwca  2017r obowiązują zmienione zasady wycinki drzew na posesjach prywatnych.

Zmienione zostały także wymiary drzew, które można będzie usunąć bez zezwolenia.

- na usunięcie topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, jeśli obwód ich pnia mierzony na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi nie będzie przekraczał 80cm.

-na usunięcie kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego, jeśli obwód ich pnia mierzony na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi nie będzie przekraczał 65cm.

- w przypadku pozostałych gatunków drzew -  50cm.

Gdy wymiary  drzew są wyższe niż w przypadkach wymienionych  wyżej  właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia do / burmistrza a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - do  wojewódzkiego konserwatora zabytków./

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Gmina w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin miejsca, z którego mają być usuwane drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeśli przed upływem pięciu lat od daty dokonania oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

Ponadto w dalszym ciągu obowiązują:

- przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz.U. z 2014r poz.1446 ze zm./. Na podstawie art.36 ust.1 pkt.1 i pkt.11 tej ustawy pozwolenia  konserwatora zabytków wymaga dokonanie zmiany przy zabytku, polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni lub położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych ,albo których zieleń jest wymienionym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków komponentem tych układów.

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016r / Dz.U.2016 poz.2183 ze zm./ w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do zwierząt gatunków chronionych obowiązuje m.in. zakaz  umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd czy niszczenia ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania.

Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. Natomiast okres lęgowy poszczególnych gatunków ptaków przypada w różnych terminach/ np. bielika – od stycznia do lipca, wróbli – od lutego/ marca  do sierpnia. Może on ulegać nieznacznym przesunięciom w ciągu roku w zależności od warunków pogodowych. Jeśli w zasięgu prac związanych z usuwaniem drzew lub krzewów występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.

Biorąc  pod uwagę powyższe regulacje prawne właściciel nieruchomości, który zamierza dokonać wycinki drzew z terenu własnej posesji powinien upewnić się czy usunięcie drzewa lub krzewu nie spowoduje naruszenia w/w przepisów. Osoba, która nie dostosuje się do w/w zaleceń popełnia wykroczenie zagrożone grzywną albo aresztem.

 

Sporządził R.R.