Komunikat - zmiana nazwy ulicy na terenie Wąsosza

Rada miejska Wąsosza na sesji w dniu 18.05.2017 r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany ulicy, tj.:

Uchwałę nr  XXIX /199/17  na mocy, której zmieniono dotychczasową nazwę ulicy, położonej na terenie miasta Wąsosz  tj. ul. Świerczewskiego położonej na dz. nr 429 o pow. 0,2419 ha w obręb Wąsosz dla której istnieje KW  nr LE1G/00091428/1 na „Św. Jana Pawła II ‘’.

Uchwała wejdzie w życie z dniem 13.06.2017  i została podjęta na podstawie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na podstawie art. 5 ust. 1 w/w ustawy „Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat ‘’. Istotną informacją jest również to, że na podstawie art. 5 ust. 2 w/w ustawy „Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową’’. Zatem nie ma konieczności zmiany zarówno dokumentów tożsamości, czyli np. dowodu osobistego jak również prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego pojazdu.

W związku ze zmianą nazwy ulicy na terenie miasta Wąsosz, mieszkańcy w/w ulicy powinni wykonać następujące czynności:

1.Urząd Skarbowy w Górze – należy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3  dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności zmianę adresu zamieszkania zgłaszają przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy rozliczeniu podatkowym za 2016 r.

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu ZUS-ER-WZD-01 lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS Góra ul. Wrocławska 54
  2. Dostawca energii elektrycznej – osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych dokonać na „wniosku o zawarcie lub zmianę warunków umowy kompleksowej dotyczącej energii elektrycznej’’ lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy.
  3. Dostawca gazu ziemnego – osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić w formie „oświadczenia o zmianie danych klienta zawartych w umowie’’ lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy.
  4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji – zakład zmianę adresu naniesie z urzędu poprzez przygotowanie aneksu do umowy.
  5. Operatorzy telekomunikacyjni – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego operatora.
  6. Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w formie pisemnej

Zgłoszenie zmian w zakresie zmiany nazwy ulicy do Sądu Rejonowego w Głogowie, Wydziału Ksiąg Wieczystych jak również Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego  w Górze (ewidencja gruntów i budynków) nastąpi z urzędu. Czynności te zostaną potwierdzone wysłaniem stosownego zawiadomienia na adres domowy. W tym zakresie nie jest konieczny kontakt osobisty z tymi instytucjami.

W związku z dokonaną zmianą nazwy ulicy, Burmistrz Wąsosza zwraca się z prośbą do zarządców budynków usytuowanych na w/w ulicy o umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce, oprócz nr porządkowego zamieszcza się również aktualną nazwę ulicy. Numery porządkowe nieruchomości nie uległy zmianie.

Umieszczenie na budynku tabliczki z informacją o numerze porządkowym nieruchomości wraz z aktualną nazwą ulicy ma zasadnicze znaczenie dla działania na tym terenie służb typu Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne itp.