Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 2013-2017

Podstawę prawną opracowania  planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz stanowią przepisy art. 25 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015r. poz. 782 z późn. zm.). Ustawodawca w ramach tych regulacji nałożył na organ wykonawczy podstawowej jednostki samorządu terytorialnego obowiązek gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w sposób zgodny z zasadami racjonalnej gospodarki.

Sformułowanie „w sposób zgodny z zasadami racjonalnej gospodarki” jest pojęciem nieostrym, pozanormatywnym i odnosi się do czynności faktycznych i prawnych dokonywanych względem nieruchomości. W tym znaczeniu w ramach czynności składających się na pojęcie racjonalnego gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, Burmistrz podejmują działania w zakresie:
- ewidencjonowania nieruchomości;
- szacowania nieruchomości;
- zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- wykonywania czynności związanych z naliczaniem należności za udostępnianie nieruchomości z zasobu;
- zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, zamianie i użyczania nieruchomości;
- podejmowania czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości;
-składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości oraz o wpisy w księgach wieczystych Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

 

Pobierz Program