Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 29 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 3. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2018.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału  nieruchomości.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/123/08 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r.
 9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.