Dnia 12 grudnia 2017r w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji uczestniczyli: p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak- Z-ca Burmistrza , p. Agnieszka Przybylska- skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński -sekretarz ,p. Paweł Walkowiak -kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, 13 radnych, kierownicy zakładów pracy, dyrektorzy szkół oraz 28 sołtysów wsi.

Sesję otworzył i obrady prowadził  pan Jacek Chorostkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza. Następnie radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji.  W kolejnym punkcie  obrad Rada wysłuchała informacji Burmistrza z działalności między sesjami , a część dotyczącą mienia komunalnego przedstawił Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Zasadniczym tematem tej sesji było uchwalenie  budżetu gminy Wąsosz na rok 2018r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032. Dochody Gminy w 2018r ustalono w wysokości  31.830.510 zł  natomiast wydatki 34.172.329 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami w kwocie 2.341.819 zł stanowi  planowany deficyt. Na inwestycje w gminie przewidziano kwotę 6.504.203 zł natomiast spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych wyniesie 674.479 zł. W 2018r zaplanowano następujące zadania inwestycyjne :  budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu V etap  -5.075.198,- zł; modernizacja dróg gminnych Ługi, Młynary ,Wiklina, Czarnoborsko w kwocie 634.405 zł; renowacja pałacu we Wrzącej Śląskiej – 200.000 zł ; budowa wiaty warsztatowo- magazynowej przy ul. Rzemieślniczej- 200,000 zł; budowa i modernizacja świetlic wiejskich Drozdowice, Bełcz Mały, Wiklina, Czeladź Wielka ; zakup kosiarki do wykaszania poboczy i rowów na drogach gminnych - 15.000 zł, renowacja kamienic  na terenie miasta Wąsosz - 50.000 zł, zakup nieruchomości w Wąsoszu 40.000 zł, rekultywacja wysypiska we Wrzącej Śl. 20.000 zł oraz wiele innych zadań.

 W dalszej części sesji rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn."Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu -etap V" Zmiana uchwały dotyczyła wprowadzenia zapisu tj. terminu uruchomienia pożyczki - 31.05.2018 roku, a spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2019 – 2032.

Ostatnia uchwała na tej sesji obejmowała zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r. wprowadzała dotację celową w kwocie 11.216 zł przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększono dochody  z tytułu wpływów z odszkodowań tj. za świetlicę w Czeladzi W. – 1.476 zł.

Zmniejszono  dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..” z tytułu dokonanych korekt przypisów należności- 5.251 zł .

Przeniesiono wydatki na nowe zakupy prewencyjnego radaru prędkości  który usytuowany  będzie przy ul. Rawicka  kwota 14.000 zł  oraz piłkochwytu przy budynku gimnazjum w PSP w Wąsoszu w kwocie 5.092 zł.

Zmniejszono plany na wydatki inwestycyjne w dziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 190.990 zł.

Dokonano zmian w działach Administracja publiczna”, Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”, „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna”, „Rodzina”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na wniosek kierowników komórek organizacyjnych w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

KSz