Dnia 24 października 2017r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji uczestniczyli: Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak- Z-ca Burmistrza , p. Agnieszka Przybylska- skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński – sekretarz Gminy, 13 radnych, kierownicy zakładów pracy, dyrektorzy szkół oraz 28 sołtysów wsi.

Sesję otworzył i  obrady prowadził  pan Jacek Chorostkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza. Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Rada wysłuchała informacji Burmistrza z działalności między sesjami. Zasadniczym tematem tej sesji było przedstawienie wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półr. 2017r. Na dzień 30 czerwca 2017r dochody zrealizowano w wysokości 16,976.116,03 zł co stanowi 54,4 % planu rocznego natomiast wykonanie wydatków w wysokości 15.386,111,48 zł co stanowi 49,8 % planu. Realizacja dochodów i wydatków spowodowała nadwyżkę budżetową w kwocie 1.590.004,55 zł  Spłata kredytów i pożyczek w I półroczu 2017 stanowiła kwotę 227.330 zł. W dalszej części sesji rada podjęła osiem uchwał.

Trzy podjęte uchwały dotyczyły stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich Publicznych Szkół Podstawowych w Czarnoborsku, Płoskach i Wąsoszu w ośmioletnie Publiczne Szkoły Podstawowe w Gminie Wąsosz.

Uchwała  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu polegała na udzieleniu przez gminę dotacji celowej w kwocie 2000 zł na pokrycie kosztów udostępnienia za pośrednictwem Internetu danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Następna uchwała dotycząca zmiany uchwały w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury, polegała na wprowadzeniu zmiany do statutu  uwzględniając nowe możliwości działania ZPK w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, czytelnictwa, turystyki, sportu i rekreacji oraz promocji gminy Wąsosz w skali powiatu, województwa i kraju.

Podjęte trzy uchwały okołobudżetowe  dotyczyły  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030 oraz zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r.  Na wniosek Gminy o dofinansowanie budowy V etapu  kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał  dotację w kwocie 1 008 719 zł oraz pożyczkę w  wysokości 3 016 479 zł. W związku z tym rada postanowiła zaciągnąć pożyczkę  w tej wysokości na 15 lat spłaty, a roczne raty  będą wynosiły w najniższych wysokościach 68.000,00 zł  i najwyższych ratach 148.000,00 zł. Wykonanie V etapu  budowy  przewidziane jest na  31 maja 2018r.  co zakończy realizację kanalizacji miasta Wąsosza.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030 podyktowane były zmianami bieżącymi  budżetu  gminy Wąsosz na 2017r. Wprowadzone zmiany do WPF dotyczyły zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 32 331 517,38 zł; zwiększenia wydatków do kwoty 32 012 352,59 zł ; zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 146 427 zł. Wynik budżetu zamknął się kwotą 319 164,79 zł

Uchwała  w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r. wprowadzała dotację celową w kwocie 169.050,00 zł otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na remontowaną drogę dojazdową do gruntów rolnych w m. Cieszkowice ; dotację do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy z powiecie górowskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego-1.946 zł; dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe-580 zł; dotację na świadczenia rodzinne  425.826 zł oraz na  zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny ; wypłat zasiłków stałych oraz ubezpieczeń w opiece społecznej -23.218 zł; dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 243.958 zł. Ponadto zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Wąsosz-35.000 zł ; z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 6.954 zł; z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska-3.693 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki  na budowę świetlicy w Baranowicach oraz na zakup urządzeń przy świetlicach wiejskich 25.000 zł ,  na siłownię zewnętrzną na placu zabaw osiedla przy ul. Rawickiej oraz przy ul. Św.Jana Pawła II -  26.800 zł jak też na modernizację części kanalizacyjnej w Chocieborowicach-25.000 zł. Ponadto przeniesiono środki na wnioski dyrektorów szkół i kierowników referatów w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków.

Na tej sesji Rada jednogłośnie nie przyjęła  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 230 położonej w obrębie wsi Rudna Wielka ze względu na wysokie koszty  jakie musiałaby ponieść gmina .Działka ta obecnie użytkowana jest jako grunty rolne gdzie znajdują się na niej między innymi gleby kl. III b. i należałoby wystąpić o odrolnienie tych gruntów . Ponadto przebiega przez ten teren gazociąg wysokiego ciśnienia.

KSz