Dnia 12 września 2017r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji uczestniczyli: Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak -Z-ca Burmistrza, p. Agnieszka Przybylska - skarbnik Gminy, Marcin Koziński - sekretarz Gminy , p. Marlena Grabarz – radna Rady Powiatu Górowskiego, 15 radnych, kierownicy zakładów pracy oraz 28 sołtysów wsi w tym po raz pierwszy nowo wybrany sołtys wsi Wrząca Śląska p. Alicja Kowalczyk.

Sesję otworzył i prowadził Pan Jacek Chorostkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza.  Następnie Rada przyjęła porządek obrad  oraz protokół z poprzedniej  sesji. Burmistrz Wąsosza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Ponadto p. Burmistrz wręczył  nagrodę  pieniężną dla p. Zygmunta Gajkowskiego za  wieloletnią działalność  na rzecz upowszechniania  i ochrony kultury w tym kultury ludowej poprzez organizowanie różnego  typu imprez, festynów na terenie sołectwa Wiewierz, za organizację warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej, spotkań i wyjazdów  integracyjnych dla mieszkańców sołectwa . Burmistrz docenił również jego wieloletnią działalność w Ludowym Zespole Sportowym „Wiewierzanka” jak też w rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Wąsosz

W dalszej części Rada Miejska Wąsosza przystąpiła do procedowania nad przedłożonymi  projektami uchwał.

W związku z możliwością pozyskania  przez gminę środków finansowych z UE na wysokiej jakości usługi administracyjne pod nazwą „ Urzędy dostępne „on-line” w zakresie podatków i opłat lokalnych, zarządzania nieruchomościami oraz obsługi inwestora, Rada Miejska Wąsosza wyraziła zgodę na przystąpienie  Gminy Wąsosz do partnerstwa  z  liderem projektu  Fundacją na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury, Gmina Wołów, Gmina Miękinia, Gmina Krośnice, Gmina Łagiewniki, Gmina Wińsko, Gmina Dobromierz, Gmina Turawa, Gmina Praszka, Gmina Brzeg Dolny.

Kolejna uchwała dotyczyła zmiany Statutu Gminy Wąsosz. Zmiana wynikała z  likwidacji z dniem 1 września 2017r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Pobielu oraz włączenia Publicznego Gimnazjum w Wąsoszu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsoszu. W związku z tym te jednostki zostały wykreślone z wykazu jednostek organizacyjnych, a wprowadzono nowo powstałą jednostkę  Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz .

W dalszej części sesji Rada zmieniła uchwałę dotyczącą poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso  z uwagi na złożenie rezygnacji przez sołtysa wsi Wrząca Śląska i wybór nowego sołtysa . W związku z tym  należało zaktualizować wykaz sołtysów stanowiący załącznik do uchwały.

Rada przyznała  z budżetu Gminy dotację  w wysokości 36.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Korzeńsku przy zabytku kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Ługach. Prace dotyczą dokończenia remontu dachu i polegają na rozebraniu starego zniszczonego pokrycia dachowego z blachy , wymianie i wzmocnieniu elementów drewnianych więźby, wykonaniu nowego pokrycia dachowego z dachówki. Następnie p.sołtys wsi Ługi oraz p. Przewodniczący Rady Parafialnej podziękowali Burmistrzowi oraz Radzie za przyznaną dotację  na ten zabytek nadmieniając, że cały remont oszacowany jest na kwotę 160.000 zł gdzie również duży wkład finansowy ofiarowali mieszkańcy wsi.

W dalszej części sesji Rada uchwaliła  Programu Współpracy Gminy Wąsosz na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Gmina finansuje działania organizacji ,które realizują zadania publiczne . Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Gminy z organizacjami w 2017 r. są zadania:

- pomocy i integracji społecznej, w tym aktywizacja społeczna osób starszych;

-wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji w zakresie:

 wspierania i promowania twórczości osób niepełnosprawnych;

- wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym szkolenie sportowe dzieci , młodzieży  i dorosłych oraz wspieranie działań na rzecz utrzymywana i przedłużania sprawności fizycznej osób starszych,

- budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym promowanie wiedzy o samorządzie i samorządności wśród młodzieży,.

Ostatnie uchwały podjęte na tej sesji dotyczyły zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030 oraz zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2017r. Zmiany te polegały na :

Zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na doposażenie szkół w podręczniki o kwotę 71.441 zł

Zwiększeniu dochodów  z tytułu wpływów z różnych opłat(akwen Kowalowo) o kwotę 800 zł; z tytułu wpływów z pozostałych odsetek  o 3000 zł; z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska o 14.000 zł.

Zmniejszeniu dochodów od osób prawnych i fizycznych z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 17.830,- zł.

Ponadto przeniesiono środki pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi z zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w Wąsoszu” na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Cieszkowice” 190.000 zł

Przeniesiono środki z usług remontowych w Gimnazjum na budowę świetlicy wiejskiej w m. Baranowice – 20.000 zł.

Przeniesiono środki z usług remontowych w Urzędzie Gminy na nowe zadania inwestycyjne „Adaptacja lokalu mieszkalnego w Rudnej Małej” - 30.000 zł oraz na  „Dotację na renowację zabytkowego kościoła w m. Ługi”-36.000 zł

Przeniesiono środki z zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” na:

  • dotację podmiotową dla ZPK w Wąsoszu -40.000 zł,
  • dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego związaną z dofinansowaniem kosztów inwestycji na adaptację mieszkań w Chocieborowicach 3000 zł,
  • wydatki związane z zakupem opału w PSP w Czarnoborsku- 5000 zł

Przeniesiono środki  z  „Budowy chodników w m. Rudna Wielka  na zakup usług remontowych w drogach publicznych gminnych - 16.844 zł

Jednocześnie  przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziałach: „Oświata i wychowanie”, „Administracja publiczna” na wniosek kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych oraz komórek organizacyjnych w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

KSz