Dnia 10 sierpnia 2017r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji uczestniczyli:  p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak- Z-ca Burmistrza , p. Agnieszka Przybylska- skarbnik Gminy, Marcin Koziński – sekretarz Gminy, 14 radnych, kierownicy zakładów pracy w tym po raz pierwszy p. Anna Bagińska – Dyrektor nowo utworzonej jednostki organizacyjnej Gminy pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz”oraz 24 sołtysów wsi.

Pan Jacek Chorostkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza otworzył i prowadził obrady sesji. Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z XXX sesji Rada wysłuchała informacji Burmistrza o jego pracy w okresie międzysesyjnym.   W dalszej  części Rada Miejska Wąsosza podjęła  dziewięć uchwał.

Pierwsza uchwała dotyczyła udzielenia przez gminę Wąsosz pomocy finansowej  w kwocie 11.500 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Górze z przeznaczeniem na zakup samochodu dla tej jednostki . Przeznaczone środki przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie górowskim, a tym samym w gminie Wąsosz.

Kolejna uchwała  dotyczyła ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze  i tak dla dyrektorów szkół (obniżenie o14 godz) , wicedyrektorów szkół(13 godz) i przedszkola (15 godz). Dyrektorów szkół podstawowych w Wąsoszu i Czarnoborsku , w których zajęcia odbywać się  będą w więcej niż jednym budynku zwolniono z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych. W uchwale określono też  wymiar godzin nauczycieli pedagogów( 30 godz.), psychologów(30), logopedów(30), nauczycieli „wspomagających”(30), doradców zawodowych (30), nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno – wychowawcze (25) oraz nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (30).

Następna uchwała wprowadzała zmiany w nowoutworzonej jednostce organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz” , która dodatkowo od dnia 1 września 2017r. obsługiwać będzie Zespół Placówek Kultury.

Dwie uchwały podjęto w sprawie pomników przyrody. Jedna uchwała ustanowiła pomnik przyrody, a mianowicie drzewo z gatunku sosny zwyczajnej  o obwodzie 280 cm oraz wieku ok. 160 lat, rosnące w obrębie  Goli Wąsoskiej. Autorem pomysłu ustanowienia pomnika przyrody oraz nadania  nazwy  tej sośnie ”Wąsosna  Halinowska” byli uczniowie szkoły podstawowej w Wąsoszu. Druga uchwała  dotyczyła ustalenia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na  pomniku  przyrody tj. drzewie z gatunku dąb szypułkowy rosnącym w parku przy zamku w Wąsoszu  od strony ul. Parafialnej. Drzewo to wymagało zabiegów polegających w koronie drzewa,  a więc usunięcia konarów wyłącznie suchych, i nadłamanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa  mienia i ludzi..

Ważną uchwałą było ustanowienie warunków i trybu przyznawania nagrody Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury w tym kultury ludowej. Rada ustaliła wysokość nagrody od 200 do 1000 zł natomiast ilość nagród w danym roku nie może być większa niż pięć. Środki na ten cel będą pochodziły z budżetu gminy. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować instytucje działające w sferze kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, mieszkańcy miasta i gminy w liczbie co najmniej 10 osób, Burmistrz oraz co najmniej 3 radnych Rady Miejskiej Wąsosza.

Kolejna uchwała dotyczyła zarządzenia w dniu 29 sierpnia 2017r  wyborów nowego sołtysa wsi Wrząca Śląska ze względu na złożoną przez p. Stanisława Klimczaka rezygnację z pełnionej funkcji sołtysa wsi.

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017- 2030, wynikała z potrzeby bieżącej zmiany budżetu gminy.

Ostatnia uchwała w sprawie zmiany budżetu  Gminy Wąsosz na 2017r polegała na : zwiększeniu  dochodów i wydatków z tytułu:

  • dotacji celowej w kwocie 2.286 zł otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów zadań zleconych poniesionych przez gminę z zakresu administracji rządowej,
  • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 22.049 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe,
  • dotacji celowej w wysokości 43.000 zł otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych wypłacanych przez OPS w Wąsoszu,
  • dotacji celowej w kwocie 14.020 zł otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na zadanie „Pomoc Państwa w zakresie dożywania” realizowane przez OPS w Wąsoszu
  • dotacji celowej 54 zł otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny realizowanego przez OPS w Wąsoszu.

Ponadto zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 64.000 zł

Zwiększono też zadania inwestycyjne z tytułu:

  • modernizacji dróg dojazdowy do gruntów rolnych w m. Cieszkowice o kwotę 52.500zł
  • przekazania środków w kwocie 11,500 zł na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Jednocześnie przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziałach: „Oświata i wychowanie”, ”Pomoc Społeczna”, „Rodzina”, „Gospodarka komunalna i mieszkaniowa” na wniosek kierowników jednostek budżetowych i komórek organizacyjnych w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

 

 

KSz