Dnia 14 lutego 2017r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji uczestniczyli: p. Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o., p. Ewa Kaźmierek -Wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu, p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak- Z-ca Burmistrza, p. Agnieszka Przybylska- skarbnik Gminy, 11 radnych, kierownicy zakładów pracy oraz 26 sołtysów wsi. Sesję prowadził p. Pan Jacek Chorostowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza. Po przyjęciu porządku obrad Rada przyjęła protokoły z XXIV i XXV sesji.

Ważnym punktem obrad sesji było rozpatrzenie pomocy finansowej dla szpitala w Rawiczu, gdzie w pierwszej kolejności p. Tomasz Paczkowski-Prezes Zarządu Szpitala przedstawił informację dotyczącą korzystania z usług medycznych przez mieszkańców gminy Wąsosz. Przedstawił potrzebę planowanego zakupu sprzętu medycznego na koszt ok.300.000 zł, który usprawni i polepszy jakość wykonywanych usług. Zarząd szpitala wystąpił do sześciu samorządów o wsparcie finansowe w tej sprawie. Stanowisko Burmistrza i Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla szpitala w Rawiczu było pozytywne, ale środki finansowe musiały być zabezpieczone poprzez odpowiednie przesunięcia w budżecie gminy Wąsosz. W związku z tym Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030, uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu w formie dotacji w wysokości 40.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szpitala w Rawiczu.

Następnie Rada wysłuchała informacji Burmistrza z działalności między sesjami tj. od 29 grudnia 2016 do 14 lutego 2017r.

Szeroka dyskusja toczyła się w sprawie funduszu sołeckiego, gdzie sołtys wsi Chocieborowice wnioskował o utworzenie tego funduszu celem jego wykorzystania na realizację przedsięwzięć przez sołectwa. Stanowisko Burmistrza i Rady Miejskiej było negatywne, ponieważ podzielenie kwoty 329.000 zł na 32 sołectwa spowodowałoby rozdrobnienie tych środków i nie pozwoliło na realizację zadań w każdym sołectwie, a także umniejszyłoby możliwość gminy na pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych. Wobec tego Rada Miejska podjęła uchwałę, w której nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Wąsosz na 2018r.

W dalszej części sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pobielu o strukturze organizacyjnej: punkt przedszkolny, oddział przedszkolny klasy I-III z dniem 31 sierpnia 2017r. Uczniom tej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnoborsku. Celem likwidacji PSP w Pobielu jest konieczność dostosowania sieci szkół na terenie gminy Wąsosz do realnych potrzeb wynikających ze zmian demograficznych, reformy systemu oświaty oraz związane z tym racjonalizowanie wydatków ponoszonych na oświatę.

Kolejna uchwała podjęta przez Radę dotyczyła projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, gdzie określono, że na terenie gminy funkcjonowały będą trzy publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę tj.: PSP W Wąsoszu; PSP w Płoskach i PSP w Czarnoborsku.
W projekcie uwzględniono likwidację Publicznej Szkoły Podstawowej w Pobielu, Obwód tejże szkoły został w całości włączony do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku z tym, że dzieci zamieszkałe na terenie obwodu zlikwidowanej szkoły w Pobielu będą kontynuowały naukę w budynku po zlikwidowanej szkole. Warunki nauki i odległość od miejsca zamieszkania dla w/w dzieci nie ulegnie zmianie. Dolnośląski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie likwidację PSP w Pobielu. PSP w Czarnoborsku oraz PSP w Płoskach będą ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Granice obwodu PSP w Płoskach pozostają bez zmian, natomiast granice obwodu PSP w Czarnoborsku, jak wskazano wyżej, rozszerzone zostaną o obwód zlikwidowanej szkoły w Pobielu. Funkcjonujące w gminie Wąsosz Publiczne Gimnazjum włączone zostanie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsoszu. Gimnazjum zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. Budynek gimnazjum, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie PSP w Wąsoszu wykorzystywany będzie przez ośmioletnią szkołę podstawową w Wąsoszu oraz od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. przez klasy dotychczasowego publicznego gimnazjum.

Następna uchwała Rady w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Wąsosz określiła, że zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze: 5 godzin dziennie cztery dni w tygodniu oraz 6 godzin dziennie jeden dzień w tygodniu. Ustalono opłatę w wysokości 1zł za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym określony wymiar.

Na zakończenie przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili sprawozdania z działalności Komisji w 2016r. Ostatnią uchwałę jaką podjęła Rada było uchwalenie planów pracy Komisji Stałych na rok 2017.  

KSz